Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Pénzügyi szolgáltatások

Tevékenységi biztosíték


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

Jövedéki információk a törvényváltozásoknak megfelelően

2013. június 28.-tól és július 1.-től hatályos jövedéki (rendelet)változások

Módosításra került a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet, valamint a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (Jöt. vhr.) amelyek az alábbi rendelkezéseket érintik

Szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálási veszteségére vonatkozó előírás

A korábbi, iparági szintű felsorolás elhagyásra került, helyette – a jogosult gazdálkodások esetében – általánosságban kell értelmezni a felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálásánál figyelembe vehető veszteségnorma mértékének jogi megalapozottságát.

Felhasználói engedélyes tevékenységével összefüggésben szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék megsemmisítésére, regenerálására vonatkozó előírás

A felhasználói engedélyesnek által végezhető – szennyezetté vált jövedéki termék – megsemmisítéshez, regeneráláshoz határoz meg a Rendelet előírásokat. (vámszervhez történő bejelentés, arányszámok bejelentése, regenerálási napló vezetési kötelezettség). Új jogcímmel bővült a „Felhasználói engedélyes nyilvántartásának” adattartalma, így a regenerált jövedéki termék mennyiségét is rögzíteni szükséges.

E85 adómértékének megállapításával összefüggő szabályváltozások

Az E85-öt szabadforgalomba bocsátó adóraktár-engedélyesének – az adómértéket befolyásoló körülményként – annak tényéről, hogy bármely regionális-, környezetvédelmi-, vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült-e, az adóbevallásában kell nyilatkozatot tennie.

Alkoholtermék denaturálására vonatkozó egyes rendelkezések

A Rendeletben eddig meghatározott összetétel kiegészítésre került egy újabb keverési arány szerinti meghatározással amely szerint teljesen denaturáltnak minősül az alkoholtermék, ha annak abszolút etanol egy hektoliterjére 3 liter izopropil-alkoholt, 3 liter metil-etil-ketont és 1 gramm denatónium benzoátot tartalmaz.

A részleges denaturálás, illetve az ETBE előállításához felhasználásra kerülő denaturálószer esetében annak minőségét nem kötelező műbizonylattal igazolni.

Jövedéki engedélyes kereskedőre vonatkozó vevőnyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettségek változása

A jövedéki engedélyes kereskedők vevőnyilvántartásának adatszolgáltatási kötelezettséget - az eddigiektől eltérően - a jövőben a vámhatóság honlapján közzétett adatstruktúrában és formátumban kötelesek teljesíteni.

Szőlőbor adóraktári (EAR) tevékenységet érintő lényegi változások

Az egyszerűsített adóraktári engedély kérelmezése esetében csak a Hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény személyi hatálya alá tartozó (szőlészeti és borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló) kérelmező esetében szükséges a gazdasági aktaszámot tartalmazó okirat eredeti példányát benyújtani. A kérelem nyomtatványon a hegyközségi kód helyett a gazdasági akta számát kell feltüntetni.

Palackozott szőlőborra vonatkozóan tároló adóraktári funkcióval létesíteni szándékozott adóraktári engedélykérelem esetében ezen okiratot nem kell mellékelni, tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek hegyközségi tagsággal nem kell rendelkeznie.

Szőlőmust szállítása (Nem jövedéki termék borászati termék kísérőokmánya)

A Jöt. vhr. és a 14/2013 () VM. rendelet hatálybalépésének együttes hatása.
Új elemként épül a jogrendbe, hogy a szőlőmust az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba történő szállítása kizárólag a kormányhivatal által hitelesített a 27/2011. (04. 12.) VM. rendelet mellékletében szereplő, kísérőokmánnyal lehetséges.

Egyszerűsített pincekönyv vezetés

Szintén új elem, hogy azok a borászatok, akik – a vásárolt must sűrítmény kivételével – kizárólag csak saját termelésben állítanak elő borászati terméket és éves termelőkapacitásuk nem haladja meg az 1.000 hektolitert választhatják az egyszerűsített pincekönyv vezetést és ahhoz kapcsolódó egyszerűsítéseket. (Vevőnyilvántartásként a BKO lefűzött példányai alkalmazhatóak)
A termelőkapacitásra és az egyszerűsített pincekönyv vezetésére vonatkozó nyilatkozatot az engedélykérelem nyomtatványon kell megtenni.

2013. május 19.-tól hatályos jövedéki törvényváltozások

Szennyezetté vált jövedéki termék tisztítása és felhasználása

A szennyezetté vált jövedéki termék tisztítása/regenerálása nem minősül adóraktári engedélyes tevékenységnek, ezért a tevékenység keretengedéllyel, illetve felhasználói engedéllyel is végezhető, a tisztított termék az engedélyezett célra felhasználható.
A felhasználás és elszámolás módját a jogszabály külön meghatározza.

E85 üzemanyag adómértékének változásával járó változások

Az E85 bioüzemanyag adómértéke 120 ezer Ft/ezer literre emelkedik, így a hatályba lépő változások az e termék előállítását és szabadforgalomba bocsátását végző adóraktári engedélyeseket érinti elsődlegesen. Azok az adóraktárak, amelyek bioetanol előállításához nyújtott beruházási támogatásban részesültek, ennek tényéről a NAV irányába nyilatkozni kötelesek, továbbá a támogatás összegének mértékéig az alacsonyabb és a magasabb adómérték közötti különbség mértékéig a készleten lévő E85 üzemanyagra a "698"-as fajtakódot kötelesek alkalmazni. (Forrás: NAV)
Ennek megfelelően kötelesek az adóraktári engedély módosítását kezdeményezni, illetve szükség esetén a magasabb adómértékkel számított mennyiségre a jövedéki biztosítékot megemelni.
Az adóraktár készletében nyilvántartott E85 mennyiségéről 2013. május 18. nappal zárást kell készíteni és a készleteket a zárókészlet átvezetése technikai jogcímkódok alkalmazásával kötelesek az új fajtakódra átvezetni és nyitókészletként nyilvántartani.

2013. április 21.-tól hatályos jövedéki törvényváltozások

Bontott alkoholtartalmú termékekre vonatkozó előírások változása

Vendéglátó-ipari tevékenységet, illetve kereskedelmi szálláshely szolgáltatást végző gazdálkodások eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében a 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtartalmú termékekből választékonként legfeljebb öt-öt bontott palack tartható bontott állapotban.
Ezzel összefüggésben a megállapított jogsértések esetében az üzletbezárásra vonatkozó szigorítások is enyhültek azáltal, hogy a vámhatóságnak már mérlegelési jog alapján nem kötelessége az intézkedés alkalmazása a gazdálkodóval szemben.

Üzemanyagtöltő állomások ellenőrzésekor feltárt és jogerősen megállapított jövedéki jogsértések

Az üzletbezárásra vonatkozó szabályok harmonizálnak egyéb nem jövedéki engedélyes kereskedelmi egységekre vonatkozó szankciórendszerrel. Így az üzemanyagtöltő állomás által elkövetett jogsértés esetében is az első alkalommal az intézkedést csak 12 napra lehet alkalmazni. Azonban ebben az esetben az intézkedés alkalmazása továbbra is kötelező. Ettől a hatóság csak akkor tekint el, ha a gazdálkodó bizonyítja a kellő körültekintést az üzemanyag beszerzése vonatkozásában.

A jogsértés ismétlődésére vonatkozó szabályok egyértelműsítése.

Nem alkalmazható az ismétlődésre vonatkozó súlyosabb intézkedés, ha két egymást követő ugyanolyan jogsértés elkövetésének feltárása között 2 év eltelt, tehát ilyen esetben is csak az "első esetre" megállapítható szankció alkalmazása lehet jogszerű.

2013. január 1.-től hatályos jövedéki törvényváltozások

Egyéb jövedéki termékek adómértékek változásai:

*    A pálinka, továbbá pálinka és méz vagy természetes aromaanyagok a felhasználásával készült alkoholtermékek, illetve a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének megfelelő szeszesitalok,valamint a finomszesz jövedéki adója: 333.385 Ft
*    Az EK rendelet mellékletében nevesítve nem szereplő úgynevezett "aromázott" szeszesitalok jövedéki adómértéke: 476.270 Ft
*    A bérfőzetett vagy magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója:
     (50 liter felett): 333.385 Ft
*    A sör adómértéke az adóalapra vetítve: 1.620 Ft
*    A sörfőzdében előállított sör adómértéke az adóalapra vetítve: 810 Ft
*    A pezsgő adómértéke az adóalapra vetítve: 16.460 Ft
*    A köztes alkoholtermék adómértéke az adóalapra vetítve: 25.520 Ft

Kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítését igénybe vevő jogosultak körét érintő lényegi változások

A hatálybalépést követően a jogszabály lehetőséget biztosít a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának havi rendszerességű visszaigénylésére.
Az érintett gazdálkodások pénzügyi likviditását segíti, hogy e jogukkal a jelenlegi negyedéves, illetve éves visszaigénylési lehetőség mellett, havonta is, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától is élhetnek.

Pozitívan módosult a jogszabály a kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítését igénybe vevő jogosultak részére azáltal, hogy a hatósághoz bejelentett és nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a változást követő 10 napon belül kötelesek bejelenteni.
Számos esetben az adatváltozás késedelmes bejelentése az adó-visszaigénylési jog elvesztését eredményezte

A visszaigényelhető adó tekintetében nem történt változás.

A szőlőbor és egyéb bor jövedéki adóztatását és eljárási szabályait érintő lényegi változások

Az eredeti javaslat szerint az egyéb bor jövedéki adója - a szőlőborhoz hasonlóan - nulla forint lenne*** , azonban az előállításához, tárolásához minimálisan is 1 millió forint jövedéki biztosíték teljesítése szükséges.
A 2 litert meghaladó kiszerelésű termék előállítás, raktározása esetén a jövedéki biztosíték minimuma - adóraktár típusától függetlenül - 2 millió forint.

*** Ezt a javaslatot egy 2012.október 17.-én benyújtott indítvány elutasította.

Egyszerűsített adóraktárban a gazdálkodók - a saját előállítású szőlőborból - évente legfeljebb 10 ezer liter palackos erjesztésű pezsgőt állíthatnak elő, tárolhatnak, amelynek nyilvántartására és elszámolására a jelenleg érvényes elszámolási szabályokat lehet alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a pezsgő után keletkező adókötelezettséget minden év december 15-éig kell teljesíteni.

Jövedéki biztosíték csökkenése a szeszfőzdék esetében

*    A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítéka a jelenlegiről 200 ezer forintra mérséklődik

*    A kereskedelmi főzdék esetében mennyiségi korlát meghatározás alapjén alapján elkülönül az üzemeltetésére vonatkozó jövedéki biztosíték nyújtási kötelezettség.
Az éves szinten legfeljebb 20 hektoliter tiszta szesz tartalmú alkoholterméknek megfelelő mennyiséget előállító kereskedelmi szeszfőzdére a jövedéki biztosíték 2 millió forintra csökken a jenelegi 10 millió forintról.

Bevezetésre kerül az úgynevezett "forgalmazói zárjegy"

Gyakori és hatósági eljárások tömegét előidéző probléma a gyártók, forgalmazók (zárjegyfelhasználók) által felhelyezett zárjegyek sérülése, leválása, nem megfelelő ragasztása. Ennek érdekében bevezetésre kerül a "forgalmazói zárjegy", amely a kereskedelmi forgalomban tapasztalt, bármely okból sérültnek minősülő zárjegy hatósági bejelentése és igénylése mellett az alkoholterméken alkalmazható.
Ezáltal érdekeltté válnak a gazdálkodók, hogy a jövedéki hatósági eljárásokból adódó szankciókat a termékeik fokozottabb ellenőrzése mellett elkerülhessék.
A jogszabály módosítása párhuzamosan lehetőséget teremt a sérült és hatósághoz bejelentett zárjegyű alkoholtermékek elkülönített (nem a raktárban) történő tárolására.
A forgalmazói zárjegyet a kereskedelmi egység önállóan igényelheti, amennyiben a készletében sérült, levált zárjegyű alkoholterméket tapasztal.
A zárjegyhibás termékekről külön leltárt kell felvenni, majd az árusított termékkészlettől elkülönítve hivatalos bejelentést kell tenni a vámhatóságnak, amely az értesítés és igény alapján a terméket a forgalmazó telephelyén zárjeggyel látja el.
A bejelentés és zárjegy igénylésének módja a törvényben jogilag nem tisztázott, ennek szabályai nyilvánvalóan külön vhr.-ben kerülnek rögzítésre.
Az alkoholtermék származását minden esetben maradéktalanul igazolni kell.

3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek szabályozását érintő jogszabályváltozások

A 3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek jövedéki besorolása egyes alszámok alapján különválik

A 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 alszámok alá tartozó termékek az ellenőrzött ásványolaj termékkategóriába átkerülnek, ezért a továbbiakban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

Megfigyelt termék kategóriában kizárólag a 3811 21 00 és 3811 29 00 vámtarifaszám alatti - de csak az 5 liter vagy 5 kilogramm kiszerelést meghaladó mennyiségű termékek vonatkozásában.
Az ellenőrzött ásványolajok között felsorolt vámtarifaszám egyes alszámai alá tartozó termékek üzemanyag adalékként történő felhasználásuknak megfelelően benzin vagy gázolaj adómértéke szerint kell adózni, az adó mértéke egyéb esetben 0 Ft.

Ezzel párhuzamosan módosításra kerül a jövedéki biztosíték nyújtására vonatkozó szabályozás is azáltal, hogy a jövedéki engedélyes kereskedelem tekintetében a legfeljebb 5 liter vagy 5 kilogramm kiszerelésű üzemanyag adalék felhasználás céljából végzett beszerzése, értékesítése esetén 1 millió Ft összegben kell jövedéki biztosítékot teljesíteni.

A 3811. vámtarifaszám alá sorolható termékek pontos meghatározásáról bővebben ide kattintva tájékozódhat.

Az ellenőrzött ásványolajnak minősülő 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 vámtarifa alszámok alá tartozó termékek belföldi előállítása, kiszerelése - nem végezhető a továbbiakban felhasználói engedély birtokában - kizárólag csak egyébásványolaj-gyártó adóraktári engedéllyel, amelyre vonatkozó szabályozás ennek megfelelően módosításra és kiegészítésre került.
Ha az egyébásványolaj-gyártó adóraktárban kizárólag csak a felsorolt vámtarifaszámú terméket állítanak elő, akkor a főszabálytól eltérően jövedéki biztosítékot 10-60 millió forint közötti összegben kell teljesíteni

Új önálló ásványolaj adóraktári kategória a "tiszta növényi olaj-gyártó adóraktár"

Adóraktári engedély adható a tiszta növényi olajat a mezőgazdasági termelő által - kizárólag saját célú felhasználásra - termelt alapanyagból előállító üzemre.
Az adóraktári engedély esetében a jövedéki biztosítékot az általános biztosítékszámítási szabályok alapján kell meghatározni, azonban ha a számított jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500 ezer forintot, jövedéki biztosítékot nem kell teljesíteni

Az adóraktárban előállított tiszta növényi olaj - a törvényben jövedéki adóvisszaigénylési jog érvényrsítésére meghatározott - mezőgazdasági művelési ágban történő - meghatározott mennyiségben történő - felhasználása esetében a felhasznált növényolaj esetében az üzemanyag célú gázolaj adómértékének 18%-ának megfelelő összegben keletkezik adókötelezettség.

Az adókötelezettség pénzügyi teljesítést eredményező fokozott intézkedések

A jövedéki törvény több ponton való módosításaként meghatározásra került, hogy akár az adóalany 100 ezer forintot meghaladó adótartozása, illetve az adókötelezettség késedelmes teljesítése, továbbá a vámhatóság által feltárt adóhiány megállapítása a gazdálkodó engedélyének azonnali visszavonását eredményezheti!!!

Alkoholtermék regenerálás élelmiszer-ipari felhasználás esetén

Élelmiszeripari felhasználásra keretengedéllyel rendelkező gazdálkodások is jogosulttá válnak az alkoholtermék regenárálással történő visszanyerésére.

Új alkoholtermék adóraktár kategória - Utasellátó adóraktár

A nemzetközi közforgalmú repülőtéren üzemeltetett - közvetlenül harmadik országba repülő repülőgépek fedélzetén az utasoknak részére felszolgált termékek tárolására szolgáló - raktárra alkoholtermék adóraktári engedély kérelmezhető.

Mezőgazdaságban igénybe vett gázolaj jövedéki adó visszatérítését érintő korlátozás

2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés kérelem kizárólag elektronikus formában nyújtható majd be.

2012. december 1.-től hatályos jövedéki törvényváltozások

Dohánytermékek, illetve a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált cseppfolyósított gáztermékek (LPG) esetében az adómérték:

*    a cigaretta esetében 12. 500 Ft/ ezer darab, továbbá a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 24.920 Ft/ezer darab
*    szivar,és szivarka esetében a jövedéki adó a termék kiskereskedelmi eladási árának 28,5 százaléka
*    a finomra vágott fogyasztási dohány esetében a jövedéki adó a termék kiskereskedelmi eladási árának 52 százaléka, de legalább 12 460 forintra emelkedik kilogrammonként
*    egyéb fogyasztási dohány esetében a termék kiskereskedelmi eladási árának 32,5 százaléka, de legalább 12.460 forintra növekszik kilogrammonként

*    a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált cseppfolyósított gáztermékek 71 850 Ft/ezer kg, az egyéb motorikus célú felhasználása 12 095 Ft/ezer kg adókötelezettség keletkezik, amely 2013. május 1.-jén tovább emelkedik 95 800 Ft/ezer kg-ra

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting