Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján


  Összefoglaló a környezetvédelmi termékdíj bevallása során szükséges tudnivalókról

A BOVA Consulting Kft. az alábbiakban röviden megpróbálja ismertetni azokat az előírásokat és tudnivalókat, melyek birtokában egy kívülálló számára könnyebbé válik a környezetvédelmi termékdíj bevallás elkészítése. Ennek keretében néhány sorban ismertetjük a bevallás elkészítése során alkalmazandó nyomtatványokat és azok felépítését, a beküldés menetét, a hiánypótlás, valamint az önellenőrzés szabályait, a bevallás kijavításának módját, a bevallási és fizetési határidőket, a termékdíj előleg meghatározásának és bevallásának szabályait továbbá kitérünk a termékdíj ügyintézői szakképzettségre is.

A termékdíj bevallása lényegében más adónemekhez hasonlóan a termékdíjjal összefüggő egyik kötelezettség, melyet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény ír elő. Azt, hogy bevallási kötelezettsége kiknek keletkezik, illetve kik azok akiknek nem szükséges bevallást benyújtani, korábban készült oldalunkon részletesebben taglaltuk.

Bevallási nyomtatványok, a nyomtatvány felépítése

A bevallás elkészítése jelenleg már elektronikus úton történik egy erre a célra Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített nyomtatványon, ami kizárólag az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal tölthető ki, amihez telepíteni kell a bevallási nyomtatványt és a nyomtatványkitöltő programot a számítógépre.
A NAV évente más-más nyomtatványt alakít ki a termékdíj bevallás teljesítéséhez, ezért adott évben keletkező termékdíj kötelezettséget csak arra az évre vonatkozó nyomtatványon lehet teljesíteni: pl. a 2011. évi kötelezettségről szóló bevallást a KT11BEV (vagy a többször használható csomagolás esetében a KT11UHA) nyomtatványokon, a 2012. évit a KT12BEV nyomtatványon lehet beküldeni. Ha korábbi évre vonatkozó bevallás pótlása szükséges, akkor szintén az adott évre vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni: 2012-ben pl. a 2010. évi kötelezettségnek a KT10BEV (KT10UHA) nyomtatványon lehet utólag eleget tenni. A többször használható csomagolószerek utáni bevallási kötelezettség teljesítése - eltérően a korábbi évek gyakorlatától már nem éves hanem negyedéves - 2012-től ugyanazon a nyomtatványon történik.
Amennyiben egy korábban beküldött bevallás helyesbítése szükséges, akkor ezt ugyanazon nyomtatványon kell elvégezni az Önellenőrzés mező jelölését követően
Mivel a NAV az általa publikált nyomtatványokat és az ÁNYK-t is frissíti, ezért a bevallások elkészítése előtt érdemes ellenőrizni, hogy mindig a legfrissebb verziószámú ÁNYK fut a számítógépen és a legújabb típusú nyomtatványt használjuk.

A környezetvédelmi termékdíj bevallás a kötelezett adatain kívül tartalmazza
- az adó alapját,
- annak a jogcímét, ami alapján a fizetési vagy a visszaigénylési kötelezettség keletkezik, továbbá
- a fizetendő vagy a visszautalandó termékdíj összegét jogcímenként és összesítve.
Az adó alapja jelen esetben a termékdíj köteles termék mennyisége, amelyet kilogrammban kell megadni, illetve 2011-ig a kereskedelmi csomagolás esetében darabban. A jogcím megfelelő jelölésére jogcímkódokat alakítottak ki, melyek csomagolószerek esetében CsK kódok, más termékkategóriában pedig KT kódok. A 2012-t megelőzően megfizetett termékdíj visszaigénylése esetén még szintén KT kódokat kell használni a csomagolószerek esetében is. A CsK és KT kód információt ad a termék típusáról, anyagáról, belföldi vagy külföldi eredetéről is. A nyomtatvány tartalmaz egy összesítő lapot, amelyen automatikusan megjelenik a bevallási időszakban fizetendő vagy visszautalandó termékdíj összege.
Mivel a termékdíj szabályozás egyik eleme az átvállalási rendszer, ezért a bevallás egy erre a célra szolgáló lapján az átvállaló feleknek az átvállalt mennyiségekről adatot kell szolgáltatniuk a hatóság részére. A bevallásban ezen kívül adatot kell arról is szolgáltatni, ha a kötelezett az általa értékesített termékdíjköteles terméket a termékdíj törvény 3.§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal értékesíti. Ha a kötelezettnek ilyen irányú értékesítése nem volt vagy nem kötött átvállalási szerződést, akkor a bevallási nyomtatvány ezen lapjai üresen maradnak. Külön bevallási és adatszolgáltatási lapokat rendszeresítettek azoknak a gazdálkodóknak a részére, akik egyéni hulladékkezelés teljesítését választották. Aki ezzel a lehetőséggel nem élt, annak a bevallás ezen lapjait nem kell kitöltenie.

A termékdíj bevallás beküldése

A termékdíj bevallást a NAV felé elektronikusan kell beküldeni, melyhez ügyfélkapu igénylése és EÜC regisztráció szükséges. Az EÜC regisztráció az R01 nyomtatvány elektronikus úton történő kitöltésével és aláírást követő postai beküldésével történik. A bevallás beküldése közvetlenül az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal vagy az ügyfélkapun keresztüli feltöltéssel is történhet. Sikeres beküldést követően egy visszaigazolás érkezik az ügyfélkaputól és kettő a NAV-tól. Ez utóbbi alkalmas a bevallási kötelezettség teljesítésének igazolására, így a visszaigazolást a bevallással együtt érdemes az elévülési idő végéig megőrizni.

Hiánypótlás

Ha a NAV a beküldött bevallásban olyan hibát vagy hiányosságot tapasztal ami a kötelezett által javítható, akkor erről hiánypótló végzést küld amiben határidőt jelöl meg a hiányosság pótlására. A végzés a beküldést végző ügyfélkapujára elektronikus úton érkezik. A hiba javítása során a nyomtatvány főlapján nem szabad az önellenőrzés jelleget bejelölni, mert ezt a NAV rendszere hibának veszi és a bevallást visszautasítja. A megadott határidőn belül javított bevallást a NAV nem szankcionálja, ellenkező esetben mulasztási bírság kiszabására nyílik lehetőségük.

Önellenőrzés, önrevízió és a bevallás kijavítása

Ha nem a NAV hanem a kötelezett tárja fel utólag, hogy a korábban teljesített bevallása hibás akkor annak javítása a következő módon történik:
Ha a hibából kifolyólag megváltozik a bevallott termékdíj alapja vagy az összege és ez az eltérés meghaladja az 1000 Ft-ot, akkor az adójogszabályok szerint önellenőrzésre nyílik lehetőség. Az önellenőrzést a fent írtak szerinti nyomtatványon kell elvégezni úgy, hogy a nyomtatvány helyes adatokkal kitöltött lapjain kívül az önellenőrzési lapon szerepel a hibásan benyújtott bevallásban szereplő összeg és az esetlegesen fizetendő önellenőrzési pótlék is. A bevallás beküldése elektronikus úton történik.
Amennyiben a bevallásban olyan hiba tapasztalható mely a bevallott termékdíj összegét nem érinti, akkor ez nem minősül önellenőrzésnek, így a javítása eltér az önrevíziótól. Ilyen lehet, ha a bevallásban nem megfelelő adatok szerepelnek az átvállalt vagy a nyilatkozat útján értékesített adatoknál. Ebben az esetben a helyes adatokkal kitöltött bevallást nem az ügyfélkapun keresztül, hanem papír alapon kell a NAV-nak benyújtani. Ebben az esetben a nyomtatványt az arra jogosult személynek megfelelően alá is kell írnia. Az önellenőrzés vagy a javított bevallás hibája esetén a NAV a hiánypótló végzését a javítás miatt szintén megküldi.

Termékdíj bevallási és fizetési határidők, termékdíj előleg

A környezetvédelmi termékdíj bevallást bevallási időszakonként kell teljesíteni. A bevallási időszakok az általános szabályok szerint negyedéves bontásúak: január-március; április-június; július-szeptember; október-december; azaz évente negyedéves gyakorisággal négy darab bevallást kell elkészíteni. A bevallás beküldésének határideje a bevallási időszakot követő hónap 20-a. Ettől eltérő a termékdíj átalány bevallása, mivel az átalányt választók részére éves termékdíj átalány kötelezettség került meghatározásra. Itt évente egy alkalommal kell bevallást beküldeni, aminek a határideje az eltelt időszakot követő hónap 20-a (január 20.). A termékdíj átalányt választó mezőgazdasági termelők részére bevallási kötelezettséget nem ír elő a jogszabály.

A termékdíj megfizetésének határideje egybeesik a bevallás benyújtására előírt határidővel:
- általános szabályok szerinti kötelezett esetében negyedévet követő hónap 20-a,
- mezőgazdasági termelőként átalány fizetését választó kötelezett esetében tárgyévet követő április 20-a,
- egyéb termékdíj átalányt választók esetében tárgyévet követő hónap 20-a.
A bevallásban szereplő környezetvédelmi termékdíjat a 10032000-01037454-00000000 számú, NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla elnevezésű számlára, az esetlegesen fizetendő önellenőrzési pótlékot a 10032000-01037337-00000000 számú NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla elnevezésű számlára kell megfizetni.

Az általános szabályok szerinti kötelezett harmadik és negyedik negyedéves bevallása a termékdíj előleg miatt eltér az előző időszakok bevallásaitól. A harmadik negyedévi bevallásban termékdíj előleget kell még a tényleges adatokon felül szerepeltetni, melynek összege megegyezik az első három negyedév átlagának a 80%-ával. A termékdíj előleget december 20-ig kell megfizetni. A negyedik negyedévben a bevallott előleget úgy kell figyelembe venni, hogy a ténylegesen fizetendő termékdíjból a megfizetett előleget le kell vonni. Ha a termékdíj előleg összege magasabb, mint a ténylegesen fizetendő negyedik negyedéves termékdíj, akkor ez az összeg visszaigényelhető, ha alacsonyabb akkor az előleg összegét kell kiegészíteni a tényleges összegig.

Képviselet, termékdíj ügyintézői szakképzettség

Többször megfogalmazódó kérdés, hogy a környezetvédelmi termékdíj bevallást ki küldheti be illetve kötelező-e ehhez termékdíj ügyintéző szakképesítés? A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény kizárólag a kötelezett képviseleténél írja elő termékdíj ügyintéző szakképesítés meglétét, viszont a gazdálkodót nem csak termékdíj ügyintéző képviselheti hanem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7.§-ban meghatározottak szerinti személy vagy szervezet is. Így termékdíj ügyintéző szakképesítésre csak akkor van szükség, ha a bejelentett képviselő megbízásos jogviszony alapján látja el a képviseletet és nem sorolható az Art. szerinti képviselők közé, azaz bevallás beküldéséhez nem kell feltétlen a jogszabályban említett szakképesítés.

A képviselő bejelentése a BEJKE (2012-ben KT12BEJKE) nyomtatvány erre szolgáló lapján történik meg, melyet szintén telepíteni szükséges a NAV honlapjáról. Ha a képviselő megbízása elektronikus nyomtatvány beküldésére is szól, akkor a NAV-nál az EÜC rendszerben is regisztráltatni kell a képviselőt (az R01 nyomtatvány elektronikus úton történő kitöltésével és postai beküldésével). Minden postán küldött nyomtatványt javasolt úgy postára adni, hogy utólag igazolni tudjuk a postai beküldés tényét.

Természetesen a fent leírtak nem tartalmaznak minden információt ahhoz, hogy egy bevallást teljes körűen el lehessen készíteni. A bevallási nyomtatványok kitöltési útmutatóját nem kívántuk az oldalon megismételni, inkább kiegészíteni próbáljuk. Amennyiben kérdés merülne fel a leírtakkal kapcsolatban azt tegyék fel fórumunkon vagy érdeklődjenek elérhetőségeink egyikén.
A későbbiek során ismertetni fogjuk a termékdíj kötelezettség átvállalási lehetőségeit és szabályait, a termékdíj számlán történő megjelenítésének a szabályait illetve a jogszabályban rögzített egyéb termékdíj kötelezettségek részleteit.

KT12BEV, hiánypótlásLetöltöm PDF-ben.

« vissza


Copyright ©2011 BOVA Consulting Kft.